logo vra

VHF - UHF contesten.

23           Nov.      Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               2320 en hoger  -
25           Nov.      Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               70                           -
07           Dec.       Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               144                         -
08           Dec.       VHF FT8 Activity Contest              1700-2100           FT8                         144.174                link
14           Dec.       VRZA Locator Contest                   1900-2200           CW, SSB, FM      144 en hoger     link
15           Dec.       UHF FT8 Activity Contest             1700-2100           FT8                         432.174                link
16           Dec.       Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               50                           -
21           Dec.       Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               1296                      -
28           Dec.       Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               2320 en hoger  -
30           Dec.       Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               70              

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM