logo vra

VHF - UHF contesten.

3-4       Juli       TA VHF/UHF Contest                1500-1500       CW, SSB, FM    58, 144, 432   
6          Juli       Activiteitencontest ssb/cw       1700-2100       CW, SSB          144
7          Juli       VHF-UHF FT8 Activity Contest  1700-2000       FT8                  144, 432         
13        Juli       VRZA Locator Contest              1900-2030       CW, SSB, FM    144 en hoger  
14        Juli       VHF-UHF FT8 Activity Contest  1700-2000       FT8                  144, 432         
15        Juli       Activiteitencontest ssb/cw       1700-2100       CW, SSB          50
17-18   Juli       CQ Worldwide VHF Contest      1800-2100       Div.                  58-144           
20        Juli       Activiteitencontest ssb/cw       1700-2100       CW, SSB          1296
27        Juli       Activiteitencontest ssb/cw       1700-2100       CW, SSB          2320 en hoger
29        Juli       Activiteitencontest ssb/cw       1700-2100       CW, SSB          70

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM