logo vra

VHF - UHF contesten.

21           Sept.     Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               1296                      -
25           Sept.     AGCW VHF/UHF Contest             Periodes              CW                        144 en 432         
26           Sept.     UBA ON Contest, 6m                      0700-1000           CW, SSB               50                          
28           Sept.     Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               2320 en hoger  -
30           Sept.     Activiteitencontest ssb/cw         1700-2100           CW, SSB               70                           -

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM