logo vra
info

De algemene vergadering van 27 maart 2021 gaat niet door. Zoals vorig jaar zal alles gebeuren via mail. Hou uw mailbox in de gaten voor meer info.

 

VRA Algemene Vergadering 2021.

Dit is de VOORLOPIGE uitnodiging voor de Algemene Vergadering 2021.
In de tweede helft van de maand maart krijgen jullie een volledig dossier met alle nodige en nuttige informatie voor deze belangrijke bijeenkomst.

De statutaire Algemene Vergadering 2021 van de vzw Vlaamse RadioAmateurs (V.R.A.), dit jaar georganiseerd door onze afdeling PRAC, en waarop wij u van harte uitnodigen, heeft plaats

op      ZATERDAG 27 MAART 2021,
om     10:00 uur stipt
in       Clublokaal PRAC
Holle Eikstraat 1 (achter sportcentrum en tegenover tennisclub)
B-1840 Londerzeel

Coördinaten
50°00'77,4"N – 04°18’29,6”O

Inpraat en Onthaal:
144.775 MHz vanaf 08:30 uur
Met Koffiekoeken, koffie of thee.

OPGELET: Omwille van de CORONA pandemie is het zeer waarschijnlijk dat onze AV nog niet mag doorgaan zoals wij dat liefst zien: met ieders aanwezigheid.  Als dat inderdaad het geval is dan zal de AV 2021 via elektronische mail gedaan worden, zoals dat ook vorig jaar het geval was.

Voorlopige dagorde

Belangrijk: uiteraard zijn ook de sympathisanten van harte welkom op onze Algemene Vergadering. 

Verkiezing raad van bestuur:
Ingevolge artikel 16 van de statuten en artikel 19 van het reglement van inwendige orde dient 1/3 van de raad van bestuur elk jaar herkozen te worden. Bovendien zijn door verschillende omstandigheden een aantal bestuurders niet meer actief.  Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 28 maart 2020.

Er zijn in totaal 6 mandaten te begeven.  Zijn uittredend en herkiesbaar:

Nieuwe kandidaten voor de raad van bestuur zijn uiteraard steeds welkom.
Om geldig kandidaat te zijn op de algemene vergadering van 27 maart 2021 moet de kandidaat-bestuurder (volgens artikel 19 van het RIO):

Zij die zich kandidaat willen stellen voor een mandaat in de raad van bestuur worden dringend verzocht hun kandidatuur SCHRIFTELIJK in te dienen (mag ook per e-mail), vergezeld van een korte motivatie (en bij voorkeur een goede (pas)foto), VóóR 1 MAART 2021.

Deze gegevens moeten toekomen bij de voorzitter:
Gust Mariëns, ON7GZ, 
Brusselsesteenweg 113,
2800 Mechelen.
On7gz@vra.be

Oproep tot de afdelingen.
Ingevolge artikel 11, 3e paragraaf van onze statuten hebben de afdelingen het recht punten aan de agenda van de Algemene Vergadering te laten plaatsen. 
De voorzitter van de afdeling dient daartoe door de leden van zijn afdeling (club) gemachtigd te zijn en moet het te bespreken punt schriftelijk en gemotiveerd indienen vóór 15 MAART 2021.
Deze gemotiveerde punten moeten toekomen bij de voorzitter:
Gust Mariëns, ON7GZ, 
Brusselsesteenweg 113, 
2800 Mechelen.      
on7gz@vra.be

Stemmen bij volmacht.
Ingevolge artikel 14 van onze statuten en artikel 20 van het reglement van inwendige orde hebben de werkende leden stemrecht op de Algemene Vergadering.
Een stemgerechtigd lid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vzw V.R.A.  Elk gevolmachtigd lid kan slechts over één enkele volmacht beschikken.
Let op: Om stemrecht te hebben moet het lid (dus zowel de volmachtgever als de volmachtdrager) in regel zijn met zijn lidgeld voor het lopende jaar 2021!
De volmacht is schriftelijk en moet ondertekend zijn door de volmachtgever en de volmachtdrager.   Zij dient aan de Voorzitter van de V.R.A. overhandigd te worden vóór het begin van de Algemene Vergadering.

V.R.A. vzw
VLAAMSE RADIO-AMATEURS vzw

V O L M A C H T

Ik die teken,                                                                                        ,
stemgerechtigd lid van de vzw VLAAMSE RADIOAMATEURS, V.R.A vzw, verleen bij deze volmacht aan:                                                                               , lid van de vzw VLAAMSE RADIOAMATEURS, V.R.A. vzw, voor de Algemene vergadering van de vzw VLAAMSE RADIOAMATEURS, V.R.A. vzw, op zaterdag 27 MAART 2021 in Londerzeel.

 

                                                                                                                
(volmachtgever)                                            (volmachtdrager)

Ik kijk er naar uit jullie allemaal te mogen begroeten op 27 maart e.k.

Gust Mariëns, ON7GZ
Voorzitter

 

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM